Warunki uczestnictwa


 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 

Kto może wziąć udział w konkursie i jakie prace można do niego zgłaszać? 

O nagrodę mogą ubiegać się polscy i niemieccy dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje z Polski i Niemiec. Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i które odpowiadają opisanym celom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej można zgłaszać w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Publikacje w internecie należy zgłaszać w jednej z czterech kategorii w zależności od dominującej formy przekazu danej pracy (tekst, dźwięk, obraz) oraz faktu, czy kwalifikuje się ona do nagrody w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” za pracę w sposób przykładny dokumentującą integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu i pochodzącą z redakcji sześciu regionów partnerskich.

 

Każdy dziennikarz może zgłosić tylko jedną pracę w jednej kategorii (artykuł / program, nie ich cykl). Rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa mogą również zgłosić jedną pracę. Publikacje w internecie należy zgłaszać w jednej z tych trzech kategorii w zależności od dominującej formy przekazu danej pracy (tekst, dźwięk, obraz). Czas trwania programu radiowego i telewizyjnego nie może przekraczać 60 minut, a długość pracy prasowej 25.000 znaków. Rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa mogą zgłosić najwyżej jedną pracę. Nagrodę specjalną „Dziennikarstwo na Pograniczu“ jury przyzna za pracę, która zostanie nadesłana bezpośrednio do tej kategorii. W tej kategorii składać można prace prasowe, radiowe i telewizyjne, przy czym długość pracy radiowej i telewizyjnej nie może przekroczyć 30 minut, a długość pracy prasowej – 10.000 znaków ze spacjami.


W roku 2016 ponownie ufundowana zostanie nagroda specjalna „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Gospodarz Dni Mediów, Premier Wolnego Państwa Saksonia Stanislaw Tillich podkreślił z okazji rozpisania konkursu, że „Wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej i Dni Mediów stały się cenionym dziennikarskim spotkaniem branżowym, które wykorzystywane jest jako miejsce wymiany poglądów i doświadczeń. To właśnie te osobiste spotkania i regularne rozmowy przyczyniają się do wspólnej transgranicznej rzetelnej i nacechowanej wzajemnym zaufaniem pracy przedstawicieli mediów obu krajów. O tym, jakie znaczenie ma dla Saksonii życie na polsko-niemieckim pograniczu, świadczy rozpisana przez nas nagroda specjalna. Ma ona przede wszystkim służyć wyróżnieniu dziennikarzy, którzy poruszają się po pograniczu i zajmują codziennymi tematami, które dotyczą ludzi po obu stronach granicy”.

 

Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów i przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały w czterech kategoriach konkursowych (Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na Pograniczu”).

 


 

Do kiedy można nadsyłać prace? 

Zgłoszenia można nadsyłać do 10 stycznia 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ramach IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Lipsku (Saksonia) 11 maja 2016 roku.

 

Prace w języku polskim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de/pl/ lub pocztą na adres biura FWPN w Warszawie, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

 

Oceniane będą wyłącznie prace w następującej formie:


PRASA (artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie):


  1. Plik dodany do internetowego formularza rejestracji (adres do rejestracji: www.dpjp.de/pl/).
    Plik powinien być w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT lub
  2. plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT  mailem na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl.
    W przypadku prac w formacie PDF proszę również załączyć tekst DOC/DOCX, aby można było sprawdzić długość pracy.
  3. plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT  listownie na poniższy adres biura nagrody w Warszawie

 

RADIO i TELEWIZJA (nadawcy stacji naziemnych, kablowych lub internetowych):


Prosimy o przesłanie dwóch kopii pracy na płycie DVD/CD (dopuszczalne formaty dla prac radiowych: MP3, MP4; dla prac telewizyjnych: MPG, AVI).

 

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2015 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania.

 

W przypadku rejestracji online na stronie www.dpjp.de/pl/, należy zgrać prace radiowe i telewizyjne na płytę w dwóch kopiach i niezwłocznie przesłać na adres Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie:

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej
Fundacja Wspó
łpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Polska


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
Magdalena Przedmojska
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
tel. + 48 22 338 62 73Prace w języku niemieckim można składać przez internet pod adresem:
www.dpjp.de lub wysłać pocztą na adres Biura Nagrody w Dreźnie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:
Heidrun Müller
dpjp@sk.sachsen.de
tel. 0049(0)351 5641342 / +49(0)177 246 5130
Sächsische Staatskanzlei
Büro Deutsch-Polnischer Journalistenpreis
Archivstrasse 1
D-01097 Dresden

Uwaga: uczestnicy mają wybór pomiędzy dwoma sposobami zgłaszania prac – tradycyjnie poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą do biura w Warszawie (prace w języku polskim) i Dreźnie (prace w języku niemieckim) lub poprzez internetowy system rejestracji www.dpjp.de/pl/.

 

W przypadku nominacji pracy do finału konkursu, autorzy prac telewizyjnych i radiowych zobowiązani są do nadesłania drogą elektroniczną do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na adres magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl zapisu audycji w formie tekstowej (jako plik Word lub RTF) w terminie do 7 dni od uzyskania informacji o nominacji.Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2015 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania. Jednoznaczny musi być także fakt, że praca ukazała się drukiem lub została wyemitowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Jeśli pracę opublikowano / wyemitowano w Polsce i w Niemczech, powinna ona zostać zgłoszona do konkursu w tym kraju, w którym miała miejsce pierwsza publikacja / emisja. Nie jest możliwe zgłoszenie tej samej pracy w dwóch różnych językach po stronie polskiej i niemieckiej.


Nadesłana dokumentacja i nagrania nie podlegają zwrotowi.

 


 

Prawa autorskie 

Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie zgłaszający przekazuje organizatorom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej prawo do publikacji i prezentacji nadesłanych prac w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej oraz w publikacjach związanych z nagrodą. Ponadto, w przypadku przyznania nagrody, zgłaszający wyraża zgodę na emisję nagrodzonej pracy w całości lub w częściach, na jej przedruk lub zamieszczenie na stronie internetowej organizatorów. Nadesłanie pracy, do której zgłaszający nie posiada praw, nie powoduje odpowiedzialności organizatorów.Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

 


 

Wybór prac, przyznanie i wręczenie nagród 

W kategoriach Prasa, Radio i Telewizja zostaną przyznane nagrody w wysokości 5000 euro każda. Najlepsze prace wybierze jury, w którym zasiadają dziennikarze i przedstawiciele organizatorów konkursu.

 

W roku 2016 zostanie także przyznana nagroda specjalna w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”. Nagroda w tej kategorii wyniesie również 5000 euro. Uroczyste wręczenie nagród wraz ze statuetką i dyplomem będzie mieć miejsce podczas IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów 11 maja 2016 r. w Lipsku (Saksonia).

 


 

Pliki do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy 2016 w pliku Word i PDF dostępny jest na górze strony w kategorii „Formularz zgłoszeniowy”.

Kontakt:

 

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Tel.  +48 (22) 338 62 73
Fax +48 (22) 388 62 01
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Formularz zgłoszeniowy